Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.

Địa chỉ Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa.

Webiste: http://qlkh-htqt.sptwnt.edu.vn