DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

"ĐẶC ĐIỂM ĐA VĂN HÓA CỦA MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TRẺ VÀ NGƯỜI GẦN GŨI Ở NGA VÀ VIỆT NAM"

Hội thảo web 1 dành cho Việt Nam


Hội thảo web 2 dành cho Việt Nam