Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Quá trình thành lập và đổi tên 

- Phòng QLKH-HTQT được thành lập theo Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2003

- Đến năm 2011, Phòng đổi tên thành Phòng QLKH-ĐBCL theo Quyết định số 278/QĐ-CĐSPTWNT ngày 28/8/2011

- Năm 2016, Tên Phòng được đổi lại Phòng QLKH-HTQT theo Quyết định số 353/QĐ-CĐSPTWNT ngày 28/6/2016 và duy trì cho đến nay

2. Tổ chức nhân sự Phòng từ khi thành lập đến nay

2.1 Quản lý Phòng

+ 2003 – 2008   :  Phó trưởng phòng -Ông Nguyễn Viết Tuân

+ 2008 - 4/2013: Trưởng phòng – Ông Nguyễn Viết Tuân

+ 4/2013 - 2014: Trưởng phòng- Bà Nguyễn Tuyết Lan

+ 2014 – 2016  :   Trưởng phòng – Bà Nguyễn Tuyết Lan

+  9/2014 -8/2016  : Phó Trưởng phòng – Bà Lê Thị Minh Xuân

+ 2016 – 2017 : Trưởng phòng – Bà Nguyễn Tuyết Lan

+ 2017 – 2018 : Trưởng phòng – Bà Nguyễn Tuyết Lan

+ 3/2018 – 7/2018: Phó Trưởng phòng – Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

+ 8/2018 – nay: Trưởng phòng – Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

2.2 Chuyên viên

+ 2003 – 2005: 01 Giảng viên : Bà Võ Thị Khánh Linh; 01 Chuyên viên: Bà Vũ Thị Thu Hà

+ 2005 – 2006: 01 Giảng viên : Bà Võ Thị Khánh Linh; 01 Chuyên viên: Bà Vũ Thị Thu Hà

+ 2006 – 2007: 01 Giảng viên : Bà Võ Thị Khánh Linh; 02 Chuyên viên: Bà Vũ Thị Thu Hà, Ông Phan Minh Hoàng

+ 2007 – 2008: 01 Giảng viên : Bà Võ Thị Khánh Linh; 01 Chuyên viên: Bà Vũ Thị Thu Hà

+ 2008 – 2009: 01 Giảng viên : Bà Võ Thị Khánh Linh;

+ 2009 – 2010: 02 Giảng viên: Bà Võ Thị Khánh Linh, Ông Phạm Quang Thuận

+ 2010 – 2011: 01 Giảng viên: Ông Phạm Quang Thuận; 01 Chuyên viên: Bà Đặng Thị Liễu

+ 2011 – 2013: 02 Chuyên viên: Bà Phan Năm Thúy, Ông Trần Công Huân

+ 2013 – 2016: 02 Chuyên viên: Bà Phan Năm Thúy, Bà Nguyễn Đặng Thái Hà

+ 2016 – 2018: 02 Chuyên viên: Bà Phan Năm Thúy, Bà Bùi Thị Hoài Phương                                

3. Chức năng, nhiệm vụ qua các thời kỳ:

2003 - 2011: Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

2011 - 2016: Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và hợp tác quốc tế

2016 - nay: Chức năng, nhiệm vụ chính: là tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.