Văn bản quy định về Quản lý Khoa học


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
 Quy định trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2022Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang06/05/2022 taive
469/QĐ-CDSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên cuối khóa làm đề tài khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2020 - 2021Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang26/10/2020 taive
488/QĐ-CĐSPTWNTQuyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn năm học 2017 - 2018.Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang01/11/2017 taive
11/2016/TT-BGDĐTThông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Bộ giáo dục và Đào tạo11/04/2016 taive
27/2015/TTLT-BKHCN-BTCThông tư liên tịch Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướcBộ khoa học và công nghệ30/12/2015 taive
5830/QĐ-BGDĐTQuyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Bộ giáo dục và Đào tạo24/11/2015 taive
55/2015/TTLT-BTC- BKHCNThông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướcBộ tài chính22/04/2015 taive
230/BGDĐT-KHCNMTTriển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủBộ giáo dục và Đào tạo16/01/2015 taive
99/2014/NĐ-CPNghị định Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại họcChính phủ25/10/2014 taive
08/2014/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệChính phủ27/01/2014 taive
Page 1 of 3 (23 items)Prev[1]23Next