Phân công nhiệm vụ

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG QLKH-HTQT

 

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng phòng

1. Quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động và công tác của Phòng; 

2. Quản lý nhân sự phòng;

3. Duyệt chấm công lao động cho các thành viên phòng

4. Duyệt tin bài về các hoạt động Phòng phụ trách;

5. Duyệt thông tin cập nhật trên trang Website liên quan đến các hoạt động của Phòng.

6. Xây dựng kế hoạch và viết báo cáo tổng kết đánh giá các mảng hoạt động mà Phòng phụ trách.

Phan Năm Thúy

Chuyên viên

1. Trợ lý mảng nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên; Thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng cấp Trường;

2. Trợ lý hoạt động ĐBCL về lĩnh vực phụ trách;

3. Viết tin bài về mảng hoạt động được phân công.

4. Thống kê nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên

5. Quản lý quỹ phòng; Viết biên bản họp Phòng;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng;

Bùi Thị Hoài Phương

Chuyên viên

1.Trợ lý mảng hoạt động hợp tác quốc tế; Biên soạn, chỉnh sửa tài liệu; Tổ chức chuyên đề, hội nghị, hội thảo.

2. Trợ lý hoạt động ĐBCL về lĩnh vực phụ trách

3. Viết tin bài về mảng hoạt động được phân công;

4. Phụ trách Website Phòng.

5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng;