Phân công nhiệm vụ

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG QLKH-HTQT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nguyễn Tuyết Lan

Trưởng phòng

 

 1. Quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động và công tác của Phòng; 

 2. Quản lý nhân sự phòng;

 3.Duyệt chấm công lao động cho các thành viên phòng

 4. Các hoạt động chuyên môn trực tiếp quản lý:

+Tổ chức chuyên đề, hội nghị, hội thảo; biên soạn, chỉnh sửa tài liệu trong Trường

+ Hoạt động đảm bảo chất lượng của Phòng.

5. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết hoạt động Phòng

Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó trưởng phòng

 1.Giúp Trưởng phòng  trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn:

+ NCKH của giảng viên và sinh viên;

+ Thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng

+ Hoạt động hợp tác quốc tế    

2.  Viết báo cáo và kế hoạch công tác tháng.

3. Quản lý cơ sở vật chất của phòng.

4. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết lĩnh vực hoạt động trực tiếp quản lý

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và ủy quyền của Trưởng phòng

Phan Năm Thúy

Chuyên viên

1. Trợ lý mảng NCKH của GV và SV; Thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng;

2.  Chấm công và viết biên bản họp Phòng hàng tháng;

3. Trợ lý hoạt động ĐBCL về lĩnh vực phụ trách;

4.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Bùi Thị Hoài Phương

Chuyên viên

1. Trợ lý mảng biên soạn, chỉnh sửa tài liệu; tổ chức chuyên đề,  hội nghị, hội thảo; hoạt động hợp tác quốc tế

2. Trợ lý hoạt động ĐBCL về lĩnh vực phụ trách

3. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng; Quản lý quỹ phòng

4. Thống kê nhiệm vụ NCKH của CBGV

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng