Phân công nhiệm vụ

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG QLKH & HTQT
 
Họ và tên
Nhiệm vụ
Nguyễn Thị Bích Thủy
Trưởng Phòng
 
1. Quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động và công tác của Phòng; 
2. Quản lý nhân sự Phòng;
3. Duyệt chấm công lao động cho các thành viên Phòng;
4. Các hoạt động chuyên môn trực tiếp quản lý:
4.1. Hoạt động hợp tác quốc tế
4.2. Hoạt động đảm bảo chất lượng của Phòng
4.3. Một số hoạt động NCKH của GV:
-  Biên soạn, chỉnh sửa tài liệu trong Trường
- Hoạt động xuất bản nội san giáo dục;
5. Quản lý Website của Phòng; Duyệt tin bài về các hoạt động phụ trách;
6. Duyệt thông tin cập nhật trên trang Website liên quan đến các hoạt động của Phòng.
7. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết hoạt động Phòng
 
Nguyễn Văn Hảo
Phó Trưởng Phòng
 1. Giúp Trưởng phòng trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn:
1.1. Hoạt động NCKH của GV (Đề tài/SKKN các cấp);
1.2. Tổ chức chuyên đề, hội nghị, hội thảo KH cấp Trường;
1.3. Hoạt động NCKH của Sinh viên
2. Hoạt động đảm bảo chất lượng về lĩnh vực được phân công phụ trách
3. Tổng hợp báo cáo và kế hoạch công tác tháng.
4. Quản lý cơ sở vật chất của Phòng.
5. Phụ trách Website Phòng; Duyệt tin bài về các hoạt động được phân công phụ trách.
6. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết lĩnh vực hoạt động trực tiếp quản lý.
7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và ủy quyền của Trưởng phòng.
Phan Năm Thúy
Chuyên viên
1. Trợ lý mảng nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên (Đề tài/SKKN các cấp; Chuyên đề, hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường);
2. Trợ lý hoạt động đảm bảo chất lượng về lĩnh vực được phân công phụ trách;
3. Viết báo cáo và kế hoạch công tác tháng về mảng hoạt động được phân công phụ trách;
4. Viết tin bài về mảng hoạt động được phân công;
5. Quản lý quỹ Phòng; Viết biên bản họp Phòng theo mảng hoạt động được phân công trợ lý;
6. Chấm công lao động Phòng;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 
Bủi Thị Hoài Phương
Chuyên viên
1.Trợ lý mảng hoạt động hợp tác quốc tế; Biên soạn, chỉnh sửa tài liệu; Nội san giáo dục;
2. Trợ lý hoạt động đảm bảo chất lượng;
3. Viết báo cáo và kế hoạch công tác tháng về mảng hoạt động được phân công phụ trách; Viết biên bản họp Phòng theo mảng hoạt động được phân công trợ lý
4. Hỗ trợ quản lý Website của Phòng; Viết tin bài về mảng hoạt động được phân công;
5. Thống kê nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên;
6. Trợ lý cho việc quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Phòng;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Phòng.