Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
1. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Về công tác tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ (KHCN)
a) Thường trực hội đồng khoa học Trường, thực hiện nhiệm vụ xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm và dài hạn của Trường;
b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề khoa học cấp Trường;
c) Tổ chức đăng ký, giám sát thực hiện, đề xuất tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm, biên soạn tài liệu, giáo trình của cán bộ, giảng viên và NLĐ trong Trường;
d) Đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ kết quả các đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm; 
đ) Cập nhật, nghiên cứu, đề xuất, giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý hoạt động KHCN trong Nhà trường phù hợp quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tiễn của Nhà trường;  
e) Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm KHCN với các đơn vị trong Nhà trường; 
g) Tổ chức triển khai và quản lý kết quả hoạt động NCKH của người học;  
h) Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san giáo dục của Trường.
i) Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, vật tư thiết bị, kinh phí và các chế độ có liên quan đến hoạt động KHCN;    
k) Tham mưu Hiệu trưởng khen thưởng thành tích hoạt động KHCN của tập thể, cá nhân trong Trường;
l) Quản lý kết quả thực hiện hoạt động NCKH của CCVC, NLĐ trong Trường
2.2. Về công tác tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế(HTQT)
a) Xây dựng kế hoạch, chương trình HTQT hàng năm và dài hạn của Trường;
b) Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH , thủ tục xuất và nhập cảnh cho các đoàn ra - vào, các tình nguyện viên, chuyên gia thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế với Trường;
c) Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế; ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đối tác quốc tế;
d) Cập nhật, nghiên cứu, đề xuất, giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý hoạt động HTQT trong Nhà trường phù hợp quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tiễn của Nhà trường; Dịch các tài liệu, thư điện tử, điện phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;
d) Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế;
e) Tham mưu Hiệu trưởng khen thưởng thành tích hoạt động hợp tác quốc tế của tập thể, cá nhân trong Trường.
2.3. Các công tác khác
a) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị;
b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động NCKH và HTQT;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.