Gửi thông Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp tới cán bộ của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Họ và tên: 
Email:   
Số điện thoại: 
Tiêu đề: 
Nội dung:  

Thông tin Nhà trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa.

Website: http://sptwnt.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sptwnt.edu.vn

Email: cm2@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: (0258)3831166 - Fax:(0258)3832736