Hệ thống thông tin khoa học

Hội thảo Khoa học

Hội thảo từ năm 2011- 2021
 

 

STT
Tên
hội thảo
Cấp
Thời gian
Kỷ yếu
(nếu có)
1                 
Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo yêu cầu đào tạo tín chỉ
Trường
22/4/2011
Kỷ yếu HT “Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo yêu cầu đào tạo tín chỉ”
2                 
Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập Trường “Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo GVMN trình độ cao đẳng”
Liên trường
9/2012
Kỷ yếu HT “Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo GVMN trình độ cao đẳng”
3        3         
Hoạt động NCKH của SV trong các trường sư phạm – Thực trạng và giải pháp
Liên trường
12/12/2014
Kỷ yếu HT khoa học “Hoạt động NCKH của SV trong các trường sư phạm – Thực trạng và giải pháp”
4                
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo tín chỉ
Trường
08/12/2015
Kỷ yếu HT “Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo tín chỉ”
5                 
Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện ký năng thực hành chuyên ngành cho SV CĐSPTƯ Nha Trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
Liên
Trường
28/01/2016
Kỷ yêu HT “ Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện ký năng thực hành chuyên ngành cho SV CĐSPTƯ Nha Trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”
6                 
Hoạt động NCKH của giảng viên khoa Nghệ thuật – Thực trạng và giải pháp
Khoa
06/12/2016
Kỷ yếu HT “Hoạt động NCKH của giảng viên khoa Nghệ thuật – Thực trạng và giải pháp”
7                 
Công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường CĐSPTƯ Nha Trang – Thực trạng và giải pháp
Liên
Trường
27/12/2016
Kỷ yếu HT “Công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường CĐSPTƯ Nha Trang – Thực trạng và giải pháp”
8                 
Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Khoa
23/3/2017
Kỷ yếu HT “Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Trường CĐSPTƯ Nha Trang
9                 
Hội thảo hữu nghị sinh viên Việt Nam – Đan Mạch
Liên Trường
03/5 – 11/5/2017
10        
Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS-SV trong các cơ sở giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu thời kì hội nhập – Thực trạng và giải pháp
Liên
trường
08/6/2017
Kỷ yếu HT “Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS-SV trong các cơ sở giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu thời kì hội nhập – Thực trạng và giải pháp”
11        
Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Trường: “Xây dựng chuẩn đầu ra ngành GDMN trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội”
Liên trường
25/9/2017
Kỷ yếu HT “Xây dựng chuẩn đầu ra ngành GDMN trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội”
12     
HT hữu nghị sinh viên Việt Nam – Đan Mạch (lần 2)
Liên Trường
12/11 – 23/11/2018
 
13       
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non – Thực trạng và giải pháp
Liên Trường
26/9/2019
Hội thảo “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non – Thực trạng và giải pháp”
14     
Công tác tư vấn, hỗ trợ học tập cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non- Thực trạng và giải pháp
Khoa
6/2020
Hội thảo “Công tác tư vấn, hỗ trợ học tập cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non- Thực trạng và giải pháp”
15      
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khoa GDPT
Khoa
7/2020
Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khoa GDPT”
16     
Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trong các trường sư phạm. Thực trạng và giải pháp
Liên trường
5/2021
Hội thảo “Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trong các trường sư phạm. Thực trạng và giải pháp”