Giới thiệu

 1. Chức năng          

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) và hợp tác  quốc tế.        
2. Nhiệm vụ   
2.1. Công tác quản lý khoa học, công nghệ
a) Thường trực hội đồng khoa học Trường, thực hiện nhiệm vụ xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm và dài hạn của Trường;
b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng cấp Trường;
c) Chủ trì việc tổ chức đăng ký, bảo vệ, nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm;  
d) Đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ  kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm;  
đ) Cập nhật, nghiên cứu, đề xuất, giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý hoạt động  KHCN trong Nhà trường phù hợp quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tiễn của Nhà trường;   
e) Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm KHCN với các đơn vị trong Nhà trường;  
g) Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của người học;   
h) Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;   
i) Phối hợp với các khoa, Thư viện  tổ chức in ấn tài liệu, giáo trình nội bộ phục vụ cán bộ, giảng viên và người học theo đúng các quy định của Nhà trường;  
k) Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, vật tư thiết bị, kinh phí và các chế độ có liên quan đến hoạt động KHCN;     
l) Tham mưu cho Hiệu trưởng khen thưởng thành tích hoạt động KHCN của tập thể, cá nhân trong Trường;
m) Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường.  
2.2. Công tác hợp tác quốc tế
a) Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn của Trường;
b) Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, thủ tục xuất và nhập cảnh cho các đoàn ra, vào, các tình nguyện viên, chuyên gia thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế với Trường;
c) Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế; ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường với các đối tác quốc tế;
d) Phối hợp, quản lý và điều hành các chương trình hợp tác quốc tế về liên kết đào tạo, chuyển giao trong nghiên cứu khoa học và công nghệ; tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;
đ) Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hợp tác, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt;
e) Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế; 
g) Tham mưu cho Hiệu trưởng khen thưởng thành tích hoạt động hợp tác quốc tế của tập thể, cá nhân trong Trường.
2.3. Các công tác khác
a) Quản lý CBVC - NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động NCKH và quan hệ quốc tế;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.