Văn bản

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

- Số văn bản: 08/2014/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại