Văn bản

Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

- Số văn bản: 19 /2012/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại