Văn bản

Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Số văn bản: 5830/QĐ-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại