Văn bản

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

- Số văn bản: 40/2017/TT-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại