Hệ thống thông tin khoa học

Thi giáo viên dạy giỏi, thao giảng cấp trường

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA

HỘI THI GVDG VÀ THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG (GIAI ĐOẠN 2011 – 2023)

 

Năm học 2011-2012: 08 GV

Thao giảng cấp trường

1

Trương Tâm Chung

Khoa GD Mầm non

2

Nguyễn Trung Triều

Khoa Đại cương

3

Võ Thị Khánh Linh

Khoa Đại cương

4

Lê Thị Hoài Thanh

Khoa Đại cương

5

Lê Thị Thu Thủy

Khoa SP Âm nhạc

6

Nguyễn Thị Ái

Khoa SP Âm nhạc

7

Nguyễn Kim Hằng

Khoa SP Mỹ thuật

8

Mai Anh Tuân

Khoa GD Thể chất

Năm học 2012-2013: 05 GV

Thi GVDG

1

Võ Thị Khánh Linh

Khoa Đại cương

2

Nguyễn Trung Triều

Khoa Đại cương

3

Nguyễn Thị Ái

Khoa Nghệ thuật

4

Phạm Thị Vân Anh

Khoa GD Mầm non

5

Trương Thị Tâm Chung

Khoa GD Mầm non

Năm học 2013-2014: 06 GV

Thi GVDG

1

Nguyễn Trung Triều

Khoa Đại cương

2

Trương Thị Thân Ái

Khoa Nghệ thuật

3

Nguyễn Hồng Tín

Khoa Đại cương

4

Nguyễn Văn Danh

Khoa GD Mầm non

Thao giảng cấp trường

1

Trần Đức Trung

Khoa Nghệ thuật

2

Thái Văn Tài

KhoaVNH-QTVP

Năm học 2014-2015: 07 GV

Thi GVDG

1

Nguyễn Văn Chí

Khoa GD Mầm non

2

Đỗ Viết Cường

Khoa Đại cương

Thao giảng cấp trường

1

Đinh Thị Thu Hằng

 Khoa GD Mầm non

2

Nông Xuân Thi

Khoa GD Mầm non

3

Nguyễn Thị Diệu Hà

Khoa Nghệ thuật

4

Nguyễn Văn Tuyên

Khoa Nghệ thuật

5

Hồ Thu Hà

Khoa Đại cương

Năm học 2015-2016: 06 GV

Thi GVDG

1

Vũ Duy Chinh

Khoa GD Mầm non

2

Võ Lê Hào

Khoa Đại cương

Thao giảng cấp trường

1

Hoàng Minh Hải

Khoa Nghệ thuật

2

Nguyễn Thị Diệu Hà

Khoa Nghệ thuật

3

Đỗ Viết Cường

Khoa Đại cương

4

Lâm Ngọc Bình

Khoa GD Mầm non

Năm học 2016-2017: 06 GV

Thi GVDG

1

Nguyễn Văn Danh

Khoa GD Mầm non

2

Hoàng Minh Hải

Khoa Nghệ thuật

Thao giảng cấp trường

1

Phùng Thị Long

Khoa GD Mầm non

2

Phạm Quang Thuận

Khoa Đại cương

3

Nông Công Nhất

Khoa Đại cương

4

Nguyễn Thế Lâm

Khoa Đại cương

Năm học 2017- 2018: 04 GV

Thi GVDG

1

Vũ Văn Hưởng

Khoa Đại cương

2

Vũ Thị Hương

Khoa GD Phổ thông

3

Hoàng Minh Hải

Khoa GD Phổ thông

4

Phí Thị Thu Huyền

Khoa GD Mầm non

Năm học 2018 – 2019: 05 GV

Thi GVDG

1

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Khoa GD Phổ thông

Thi Thao giảng cấp Trường

1

Tăng Long Phước

Khoa GD Phổ thông

2

Trần Thị Nam

Khoa GD Phổ thông

3

Nông Xuân Thi

Khoa GD Mầm non

4

Thái Văn Tài

Khoa Đại cương

Năm học 2019-2020: 03 GV

Thi GVDG

1

Phan Đức Tuấn

Khoa GD Phổ thông

Thị Thao giảng cấp Trường

1

Nguyễn Văn Tuyên

Khoa GD Phổ thông

2

Nông Xuân Thi

Khoa GD Mầm non

Năm học 2022-2023: 02 GV

Thi GVDG

1

Nguyễn Văn Chường

Khoa GD Mầm non

Thao giảng cấp Trường

1

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Khoa Đại cương