Hệ thống thông tin khoa học

Thi giáo viên dạy giỏi, thao giảng cấp trường

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA
HỘI THI GVDG VÀ THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG (GIAI ĐOẠN 2011 - 2019)
 
Năm học 2011-2012: 08 GV
Thao giảng cấp trường
1
Trương Tâm Chung
Khoa GD Mầm non
2
Nguyễn Trung Triều
Khoa Đại cương
3
Võ Thị Khánh Linh
Khoa Đại cương
4
Lê Thị Hoài Thanh
Khoa Đại cương
5
Lê Thị Thu Thủy
Khoa SP Âm nhạc
6
Nguyễn Thị Ái
Khoa SP Âm nhạc
7
Nguyễn Kim Hằng
Khoa SP Mỹ thuật
8
Mai Anh Tuân
Khoa GD Thể chất
Năm học 2012-2013: 05 GV
Thi GVDG
1
Võ Thị Khánh Linh
Khoa Đại cương
2
Nguyễn Trung Triều
Khoa Đại cương
3
Nguyễn Thị Ái
Khoa Nghệ thuật
4
Phạm Thị Vân Anh
Khoa GD Mầm non
5
Trương Thị Tâm Chung
Khoa GD Mầm non
Năm học 2013-2014: 06 GV
Thi GVDG
1
Nguyễn Trung Triều
Khoa Đại cương
2
Trương Thị Thân Ái
Khoa Nghệ thuật
3
Nguyễn Hồng Tín
Khoa Đại cương
4
Nguyễn Văn Danh
Khoa GD Mầm non
Thao giảng cấp trường
1
Trần Đức Trung
Khoa Nghệ thuật
2
Thái Văn Tài
KhoaVNH-QTVP
Năm học 2014-2015: 07 GV
Thi GVDG
1
Nguyễn Văn Chí
Khoa GD Mầm non
2
Đỗ Viết Cường
Khoa Đại cương
Thao giảng cấp trường
1
Đinh Thị Thu Hằng
 Khoa GD Mầm non
2
Nông Xuân Thi
Khoa GD Mầm non
3
Nguyễn Thị Diệu Hà
Khoa Nghệ thuật
4
Nguyễn Văn Tuyên
Khoa Nghệ thuật
5
Hồ Thu Hà
Khoa Đại cương
Năm học 2015-2016: 06 GV
Thi GVDG
1
Vũ Duy Chinh
Khoa GD Mầm non
2
Võ Lê Hào
Khoa Đại cương
Thao giảng cấp trường
1
Hoàng Minh Hải
Khoa Nghệ thuật
2
Nguyễn Thị Diệu Hà
Khoa Nghệ thuật
3
Đỗ Viết Cường
Khoa Đại cương
4
Lâm Ngọc Bình
Khoa GD Mầm non
Năm học 2016-2017: 06 GV
Thi GVDG
1
Nguyễn Văn Danh
Khoa GD Mầm non
2
Hoàng Minh Hải
Khoa Nghệ thuật
Thao giảng cấp trường
1
Phùng Thị Long
Khoa GD Mầm non
2
Phạm Quang Thuận
Khoa Đại cương
3
Nông Công Nhất
Khoa Đại cương
4
Nguyễn Thế Lâm
Khoa Đại cương
Năm học 2017- 2018: 04 GV
Thi GVDG
1
Vũ Văn Hưởng
Khoa Đại cương
2
Vũ Thị Hương
Khoa GD Phổ thông
3
Hoàng Minh Hải
Khoa GD Phổ thông
4
Phí Thị Thu Huyền
Khoa GD Mầm non
Năm học 2018 – 2019: 05 GV
Thi GVDG
1
Nguyễn Hoàng Mai Thy
Khoa GD Phổ thông
Thi Thao giảng cấp Trường
1
Tăng Long Phước
Khoa GD Phổ thông
2
Trần Thị Nam
Khoa GD Phổ thông
3
Nông Xuân Thi
Khoa GD Mầm non
4
Thái Văn Tài
Khoa Đại cương